Rom gốc dạng binx Sky mới nhất

Thời gian đăng: 23-03-2015 11:51 | 4626 lượt xemIn bản tin

Tổng hợp rom gốc dưới dạng binx mới nhất cho Sky

 

sky a910

 

 

Sky A920:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A920S/IM-A920S_S0225121.BINX

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A920S/IM-A920S_S0225122.BINX

 

Sky A910:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A910S/IM-A910S_S0224127.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A910S/IM-A910S_S0224125.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A910S/IM-A910S_S0224123.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A910S/IM-A910S_S0224118.binx

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A910L/IM-A910L_S1239127.BINX

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A910L/IM-A910L_S1239125.BINX

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A910K/IM-A910K_S0844130.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A910K/IM-A910K_S0844128.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A910K/IM-A910K_S0844122.binx

 

Sky A900:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900L/IM-A900L_S1238231.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900L/IM-A900L_S1238227.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900L/IM-A900L_S1238221.binx

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900S/IM-A900S_S0223231.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900S/IM-A900S_S0223229.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900S/IM-A900S_S0223219.binx

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900K/IM-A900K_S0843235.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900K/IM-A900K_S0843232.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900K/IM-A900K_S0843231.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A900K/IM-A900K_S0843224.binx

 

Sky A890:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A890L/IM-A890L_S1237219.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A890L/IM-A890L_S1237141.binx

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A890S/IM-A890S_S0222216.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A890S/IM-A890S_S0222212.binx

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A890K/IM-A890K_S0842214.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A890K/IM-A890K_S0842209.binx

 

Sky A880:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A880S/IM-A880S_S0221219.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A880S/IM-A880S_S0221216.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A880S/IM-A880S_S0221211.binx

 

Sky A870:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A870L/IM-A870L_S1235210.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A870L/IM-A870L_S1235209.binx

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A870S/IM-A870S_S0218214.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A870S/IM-A870S_S0218213.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A870S/IM-A870S_S0218210.binx

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A870K/IM-A870K_S0839213.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A870K/IM-A870K_S0839210.binx

 

Sky A860:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A860S/IM-A860S_S0217144.binx

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A860L/IM-A860L_S1234165.binx

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A860K/IM-A860K_S0838151.binx

 

Sky A850

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850S/IM-A850S_S0216228.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850S/IM-A850S_S0216225.binx

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850L/IM-A850L_S1233225.binx

 

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A850K/IM-A850K_S0837228.binx

 

Sky A840:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A840S/IM-A840S_S0215224.binx

 

Sky A840SP:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A840SP/IM-A840SP_S0220222.binx

 

Sky A830:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A830S/IM-A830S_S0214215.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A830L/IM-A830L_S1232214.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A830K/IM-A830K_S0836217.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A830KE/IM-A830KE_S0841114.binx

 

Sky A820:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A820L/IM-A820L_S1231323.binx

 

Sky A810:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A810S/IM-A810S_S0213308.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A810K/IM-A810K_S0835323.binx

 

Sky A800

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212317.binx

 

Sky A770:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A770K/IM-A770K_S0833317.binx

 

Sky A760:

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A760S/IM-A760S_S0211318.binx

- http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A760S/IM-A760S_S0211228.binx

 

Bình luận